18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Rozmowa z Marianem Kryszewskim o dwóch latach na stanowisku wójta Somonina

bc
Marian Kryszewski, wójt Somonina
Marian Kryszewski, wójt Somonina bc
O współpracy z radnymi, nieudanym referendum, konfliktowych zmianach w oświacie, a także zrealizowanych i planowanych inwestycjach z Marianem Kryszewskim, wójtem Somonina, rozmawia Bartosz Cirocki

Jak ocenia Pan swoje dwa pierwsze lata w roli wójta?

Najlepiej, aby o to zapytać mieszkańców gminy - co im się podoba w działaniach wójta, a co trzeba jeszcze udoskonalić. Z mojego punktu widzenia jest kilka spraw z których możemy być wspólnie zadowoleni.

Na początku Pana współpraca z radą gminy była trudna, ale w tej chwili może już Pan liczyć na większą przychylność radnych. Jak udało się do tego doprowadzić?

Reprezentujemy odmienne podejście w zakresie patrzenia na sprawy związane z działaniem na rzecz dobra społecznego. Niektórzy pod pozorem dobra społecznego próbują załatwiać własne interesy czy narzucić swój sposób rozwiązania sprawy. Pochodzimy z różnych zakątków gminy i czujemy się za nie odpowiedzialni. Stąd może również tendencja do przeciągania kołdry finansowej w swoją stronę lub w zakres swojej działalności biznesowej. Uważam, że skoro reprezentujemy gminę to wszyscy, również radni musimy starać się ujmować do budżetu zadania, które będą odzwierciedleniem potrzeb 16 sołectw gminy z ukierunkowaniem na rozwiązanie istotnych spraw tych miejscowości.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, że jest większa przychylność rady. Faktem jest, że udaje się pracować, szczególnie po referendum, w trochę lepszych warunkach na poszczególnych komisjach i sesjach, niż było to wcześniej. Wymusił to wynik referendum oraz to że, staram się, o ile to możliwe, reagować na część sygnałów przekazywanych przez radnych, sołtysów. Ma to również związek z tym, że podejmowane działania są coraz bardziej w poszczególnych miejscowościach widoczne.

Także działania w oświacie, która jest priorytetem pana kadencji, z początku wywoływały duży sprzeciw wśród radnych i części mieszkańców – mam na myśli konflikty o klasy integracyjne w gimnazjum czy utworzenie Zespołu Szkół w Somoninie. Tu również udało się jednak Panu przeforsować swoje propozycje...

Najważniejsze, że udało się mimo trudności doprowadzić do rozwiązania tych ważnych spraw. Zbyt długo pracowałem na rzecz oświaty, aby teraz podejmować działania przynoszące jej szkodę. Raczej staram się nabytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać do wprowadzenia zmian usprawniających. Wymienione w pytaniu sytuacje wymagały niepopularnego działania wójta, czyli zmiany w zakresie dotychczasowego sposobu funkcjonowania oświaty. Były ponadto dodatkowo podkręcane w mediach i nie zawsze przedstawiane we właściwym świetle.

Podjęte działania: zgłoszenie do dwóch konkursów organizowanych przez EFS i uzyskane dofinansowanie 2,8 mln, zwiększenie liczby uczniów języka kaszubskiego i przekazane wsparcie na realizację zajęć przez gminę do szkół, zachęcanie szkół do udziału w innych konkursach, opracowanie i przedstawienie celów reformy oświaty w gminie – pozwoliły obniżyć wydatki na oświatę o kwotę 1mln. Tę zaoszczędzoną kwotę proponuję wydać na poprawę warunków nauczania w naszych szkołach przy zachowaniu korzystnej oferty edukacyjnej dla uczniów.

Przypomnę, że o nierozwiązanych sprawach w oświacie dotyczących poszczególnych szkół mówiło się w naszych miejscowościach od dawna. Nie było chętnych by problemem się zająć, bo zdaniem niektórych szkoły to dla gminy tylko koszty. Stąd wzięła się niechęć niektórych radnych do moich propozycji, a ponadto nie wszyscy znali specyficzne uwarunkowania działania szkół. Zapomina się przy tym, że od warunków jakie stworzymy uczniom zależy jakie osiągną wykształcenie i jak zostaną wychowani nasi najmłodsi mieszkańcy gminy. Im lepsze warunki im stworzymy tym większa szansa, że osiągną w swoim dorosłym życiu więcej niż my i będą sobie świetnie radzić w przyszłości.

Zaproponowane przeze mnie działania nie odbiegają od standardów, które można zobaczyć między innymi w gminach: Stężyca i Sierakowice, gdzie przy każdej szkole funkcjonuje sala gimnastyczna, a szkoły są rozbudowywane lub modernizowane. Już są widoczne pierwsze efekty: niedługo zakończenie rozbudowy szkoły w Goręczynie i dokończenie całej kondygnacji poddasza w gimnazjum w Somoninie, ujęcie w budżecie na 2013 budowy sali gimnastycznej dla szkoły w Egiertowie i ogłoszenie w najbliższym czasie przetargu na projekt sali gimnastycznej w Borczu, itd.

Próba doprowadzenia do referendum w sprawie Pana odwołania zakończyła się porażką inicjatorów, a Pana sukcesem. Czy wyrażone w ten sposób poparcie mieszkańców pozwoliło Panu poczuć się pewniej na stanowisku?

Tego typu sytuacja nie jest sytuacją normalną. Spowodowała, że zaczęliśmy być negatywnie spostrzegani w województwie i źle odbierani w mediach. Dla niektórych liczył się jednak własny interes i pewność, że mieszkańcy nie zorientują się, kto za tym stoi. Cieszę się, że mieszkańcy postawili na pełną kadencyjność wójta. Usłyszałem od wielu osób dużo pozytywnych wypowiedzi. Nawet od ludzi, których bezpośrednio nie znałem. Większość stwierdzała, że referendum to działanie, które nie służy dobrze sprawie gminy.

Nasi mieszkańcy właściwie odczytali i rozszyfrowali intencje inicjatorów referendum i pod wnioskiem nie zebrano wymaganej liczby 720 podpisów. Cieszę się że mieszkańcy uszanowali wyniki wyborów i dali mi szansę sprawowania funkcji przez pełen okres 4 lat. Jeszcze raz na łamach prasy chciałbym przekazać mieszkańcom naszej gminy wyrazy szczerego szacunku dla ich postawy świadomych obywateli naszej małej Ojczyzny, którzy nie dali się zwieść politycznym awanturnikom. i tym samym pozwolili mi dalej wykonywać obowiązki wójta gminy Somonino. Chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom za zaufanie i zapewniam, że zaplanowane zadania będę realizować sumiennie i sprawiedliwie, dbając o równomierny rozwój wszystkich miejscowości gminy Somonino.

Uzyskane poparcie od mieszkańców daje mi pewność, że mimo przeszkód, które się pojawiają w trakcie sprawowania urzędu, powinienem w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz wszystkich sołectw i szukać wsparcia u poszczególnych radnych.

Co uznaje pan za największy sukces minionych dwóch lat?

Jak wspomniałem, lepiej byłoby o to zapytać mieszkańców. Cieszę się z tego, że udało się wprowadzić do budżetu nowe zadania. Jednym z nich była budowa stacji uzdatniania wody dla trzech sołectw (Hopowo, Wyczechowo, Borcz) i uzyskane na to dofinansowanie w kwocie ponad 900 tysięcy złotych.

Za sukces uznaję również wprowadzenie z mojej inicjatywy do budżetu gminy nowego zadania dotyczącego modernizacji dróg w poszczególnych wsiach naszej gminy (w 2012 roku prawie 600 tysięcy złotych). Tym sposobem do budżetu gminy zostały wpisane istotne zadania dla naszych mieszkańców i poszczególnych sołectw. W kilku miejscowościach został ułożony asfalt (Połęczyno, Piotrowo,Rąty, Hopowo, Borcz, Sławki, Starkowa Huta i Ramleje). Powstały też odcinki dróg utwardzone płytami yumbo (Egiertowo, Somonino. Rybaki, Sławki, Dąbrowa, Nowy Dwór, Ostrzyce, Kamela i Starkowa Huta) oraz wykonane odwodnienia i przepusty. Poprzez działania Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo Usługowego staramy się zapewnić przejezdność poszczególnych odcinków dróg zakupionym w tym celu ciągnikiem z równiarką i walcem.

Innym istotnym elementem, który cieszy, to zrealizowanie dawno oczekiwanych placów zabaw w Hopowie, Egiertowie, Somoninie, zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Somoninie, odremontowanie budynku szkoły w Piotrowie, remont budynku Centrum Integracji w Ostrzycach oraz odnowienie pomnika w Somoninie i uzyskanie dofinansowania na te zadania w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych . Już uzyskaliśmy dofinansowanie na kolejne place zabaw w Borczu, Kameli i Połęczynie oraz adaptację pomieszczeń straży pożarnej na świetlicę i plac zabaw w Kaplicy.

Od ubiegłego roku trwa kompleksowe wsparcie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. Przede wszystkim realizowany jest projekt pod nazwą „Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”. Jest to wielki sukces dla Gminy Somonino, gdyż na konkurs wpłynęło przeszło dwieście wniosków z całego województwa, a ostatecznie dofinansowanie otrzymało jedynie dwanaście, w tym Gmina Somonino znajdująca się na trzecim miejscu listy rankingowej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 385 717,50 zł, z czego 85% jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% pochodzi z Budżetu Państwa. Wsparciem zostali objęci uczennice i uczniowie z wszystkich szkół Gminy Somonino. Każdy uczeń uczestniczy w bogatym programie zajęć dodatkowych oraz w wyjazdach do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Akademii Morskiej w Gdyni i na Targi Edukacyjne do Gdańska. Do szkół został kupiony sprzęt, między innymi: komputerowe laboratoria językowe, projektory i tablice multimedialne. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2013 roku.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino”. Najmłodsi uczniowie biorą udział między innymi w zajęciach logopedycznych i gimnastyce korekcyjnej przy wykorzystaniu interesujących pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Wartość projektu wynosi 213 215,40 zł, z czego 85% jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% wsparcia pochodzi z Budżetu Państwa.

Uzyskaliśmy też dofinansowanie na tak zwane „Małe projekty”, które wpłynęły korzystnie na oznakowanie i promocję naszej gminy. Są to między innymi: umieszczenie tablic z nazwami miejscowości w dwóch językach – polskim i kaszubskim (dofinansowanie 98 000 zł); postawienie w każdym sołectwie tablic z mapą i opisem najpiękniejszych zakątków gminy (dofinansowanie 38 000 zł); wirtualny spacer po gminie (dofinansowanie 24 000 zł) oraz nowa strona internetowa i infomaty w Ostrzycach i Somoninie.

Bardzo dużo pieniędzy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka otrzymamy na projekt pod nazwą „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”. Nasz wniosek został oceniony wysoko i znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród najlepszym gmin w Polsce. Pragnę zaznaczyć, iż o środki ubiegało się ponad 100 gmin. W ramach projektu otrzymamy 100 komputerów wraz z niezbędnymi szkoleniami oraz ubezpieczeniem i opłatą za internet. Całkowity koszt zadania to około 880 tysięcy złotych, a dofinansowanie zewnętrzne nie mniejsze niż 85 %.

Z podanych przykładów widać, że Gmina Somonino potrafi pozyskiwać środki z zewnątrz i że nasze dobrze napisane wnioski przynoszą oczekiwane rezultaty.

Którego zamierzenia nie udało się Pani dotąd zrealizować?

Brakuje mi działań związanych z wsparciem naszych małych przedsiębiorców i rolników. Mam na myśli głównie tych, którzy dopiero zaczynają i nie tylko. Na naszej nowej stronie internetowej stworzyliśmy specjalną zakładkę, przez którą chcemy między innymi informować naszych przedstawicieli o ciekawych pomysłach i ogłaszanych propozycjach. Ponadto staramy się, aby na terenie gminy zafunkcjonował internet szeroko pasmowy.

Chodzi mi o działania sprzyjające odbiorowi internetu w miejscowościach położonych na obrzeżach gminy. Technika w tym zakresie szybko się zmienia, więc może nadchodzący przyniesie pozytywne rozwiązanie techniczne. Powinien też ruszyć projekt internetu szerokopasmowego wdrażanego w oparciu o istniejące w gminach linie światłowodowe i kablowe na mocy podpisanego w ubiegłym roku projektu z wybranymi firmami przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Co będzie Pana priorytetem na pozostały okres tej kadencji?

W dalszym ciągu będziemy kładli nacisk, aby modernizować kolejne odcinki dróg. Istotne jest dalsze modernizowanie kolejnych stacji uzdatniania wody w Egiertowie, Starkowej Hucie i Goręczynie oraz przyłączanie mieszkańców do kanalizacji tam gdzie to możliwe. Będziemy starali się to realizować poprzez opracowanie projektów wniosków do ogłaszanych już ostatnich konkursów w perspektywie lat 2007-2014.

Ważnym elementem jest budowa kolejnych placów zabaw w naszych miejscowościach, dokończenie reformy oświaty (remont Szkoły Podstawowej w Somoninie i budowa sal gimnastycznych dla górnego tarasu). Ważne będzie poprawienie miedzy innymi infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady w Ostrzycach i miejsca wypoczynku nad jeziorem Połęczyńskim oraz opracowanie kolejnych szlaków turystycznych uwzględniających piękno ternu całej gminy i wspieranie działań lokalnych stowarzyszeń, itp.

Dalej będziemy wspierać działania w zakresie pomocy, chociażby w przygotowaniu stosownych dokumentów i wniosków do instytucji w zakresie dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego naszych kościołów (w Hopowie, Połeczynie, Somoninie, itp.) oraz miejsc pamięci narodowej (Pomnik Pomordowanych w Lesie Hopowskim).

Niezwykle ważne jest aby wykorzystać to, co w gminie już w zakresie turystyki funkcjonuje i wspólnie z wszystkimi zainteresowanymi promować się na zewnątrz oraz uzupełniać naszą ofertę o nowe elementy. Odwiedzający gminę turysta powinien mieć możliwość dotarcia do ciekawych informacji w zakresie zwiedzania kościołów, ścieżek i miejsc rekreacyjnych oraz noclegów i różnych wydarzeń kulturalnych.

Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały. Klimat się zmienił.

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3