Zarząd SM „Kaszuby” zabiera głos ws. kary za niesegregowanie śmieci

Maciej Krajewski
Maciej Krajewski
archiwum NM
W ostatnich tygodniach w stolicy Kaszub głośnym tematem są śmieci i ich segregacja. W połowie lipca Urząd Miejski poinformował o nałożeniu kar za niewypełnianie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Niedługo potem do władz gminy zaczęli zgłaszać się mieszkańcy, twierdzący iż zarząd SM „Kaszuby” nie zapewnił im warunków do segregacji. Głos zabrali sami zainteresowani.

W połowie lipca Urząd Miejski w Kartuzach poinformował, że w związku ze stwierdzonymi przypadkami niezastosowania się przez mieszkańców do zasad segregacji odpadów, wszczęto już pierwsze postępowania o naliczenie tzw. opłaty podwyższonej za niewłaściwe segregowanie. Sprawa dotyczyła m.in. budynków, wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach.

Po tym, jak urząd wszczął postępowanie jednak pojawiły się sygnały od samych mieszkańców o „niezapewnieniu warunków do właściwej segregacji odpadów przez zarząd spółdzielni”. Kartuski magistrat w oficjalnym apelu poprosił wtedy o zgłaszanie uwag i propozycji zmian dla usprawnienia warunków segregacji odpadów.

- Obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest zapewnienie mieszkańcom zbierania odpadów w sposób selektywny, tj. wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników na odpady, dostęp, lokalizacja i przydzielenie altan śmietnikowych dla konkretnych lokali - informuje Urząd.

Zarząd włącza się do dyskusji

W efekcie nie trzeba było długo czekać, aż głos w sprawie zabrał i sam zarząd SM „Kaszuby”, w następstwie zarówno komunikatu urzędowego, jak i artykułów, które pojawiły się później w lokalnych mediach. Zarząd spółdzielni przede wszystkim zwraca uwagę, iż Urząd Miejski nie rozróżnił dwóch kwestii: przygotowania do zapewnienia mieszkańcom zbierania odpadów w sposób selektywny oraz prawidłowej segregacji odpadów przez samych mieszkańców.

- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach oświadcza, iż dołożył należytej staranności aby umożliwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów komunalnych - czytamy w liście zarządu SM „Kaszuby”.

Członkowie zarządu wyszczególniają kolejne działania w spółdzielni, które miały usprawnić, ułatwić segregację odpadów, a co za tym idzie - niemałe koszty takich zadań.

- Do chwili obecnej zamontowanych zostało 16 sztuk nowych altan śmietnikowych i kosztowało to Spółdzielnię około 554 tys. zł. W sierpniu 2021 r. zostaną zamontowane kolejne altany śmietnikowe. Ich koszt wykonania wyniesie około 170 tys. zł - informuje zarząd. - Od ponad roku mieszkańcy nie zgłosili do Spółdzielni żadnych zastrzeżeń czy uwag do stworzonych przez Zarząd Spółdzielni warunków do właściwej segregacji odpadów. Jedynym niezależnym od Spółdzielni problemem zgłaszanym przez mieszkańców był niezgodny z harmonogramem wywóz śmieci przez firmę odbierająca odpady, co skutkowało przeładowaniem pojemników na odpady, a tym samym brakiem możliwości prawidłowej segregacji.

Nieprawdziwe i nieeleganckie

Zarząd SM „Kaszuby” zwraca też uwagę, że wielokrotnie kontaktował się z władzami gminy, aby sporządzić ulotki informacyjne na temat segregacji odpadów. Zabiegał też o zorganizowanie spotkań edukacyjnych.

Niemniej członkowie zarządu potwierdzają, iż w dniach 9, 13, 22 i 26 lipca do spółdzielni dotarły postanowienia, dotyczące wszczęcia postępowania co do zwiększonych stawek za gospodarowanie odpadami, spowodowanych brakiem segregacji.

- Na poszczególne pisma w wymaganym terminie Spółdzielnia złożyła w Urzędzie Miejskim wnioski wraz z uzasadnieniem o nienakładanie podwyższonej opłaty - dodaje zarząd SM „Kaszuby. - Nadmieniamy, iż dużym problemem są odpady wielkogabarytowe tworzące w altanach śmietnikowych i wokół nich znaczny nieporządek. Powoduje to, iż w altanach nocują osoby bezdomne, które przeszukując śmietniki czynią dodatkowy bałagan. Do 2020 r. wywóz odpadów wielkogabarytowych zapewniała Gmina. Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem przyjętym w 2020 r. mieszkańcy Spółdzielni zobowiązani są we własnym zakresie wywozić odpady wielkobarytowe na PSZOK. Niestety mieszkańcy wynoszą takie odpady w obręb altan, a ich uprzątnięcie pozostaje w gestii Spółdzielni, co generuje dla Spółdzielni dodatkowe koszty.

Ostatecznie też stwierdzenie Urzędu „o niezapewnieniu warunków do właściwej segregacji odpadów przez Zarząd Spółdzielni” sami zainteresowani określają jako nieeleganckie i mijające się z prawdą. Kartuski magistrat miał bowiem wiedzieć o dokonywanych działaniach, mających na celu stworzenie warunków dla mieszkańców do właściwej segregacji śmieci.

Cały temat został poruszony na poniedziałkowym (26.07) spotkaniu burmistrza Kartuz z Radą Nadzorczą oraz Zarządem Spółdzielni. Szef kartuskiego samorządu zobowiązał się do sprostowania komunikatu Urzędu Miejskiego.

Poniżej publikujemy pełną treść nadesłanego nam listu:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach wyjaśnia co następuje:

cyt.: „Kartuski magistrat informuje, że "pojawiły się pierwsze sygnały od mieszkańców o niezapewnieniu warunków do właściwej segregacji odpadów przez Zarząd Spółdzielni" i przypomina, że "obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest zapewnienie mieszkańcom zbierania odpadów w sposób selektywny, tj. wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników na odpady, dostęp, lokalizacja i przydzielenie altan śmietnikowych dla konkretnych lokali.”

Urząd Miejski nie rozróżnił dwóch kwestii tj. przygotowania Zarządu Spółdzielni do zapewnienia mieszkańcom zbierania odpadów w sposób selektywny oraz prawidłowej segregacji odpadów przez samych mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach oświadcza, iż dołożył należytej staranności aby umożliwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów komunalnych.

Sukcesywnie od roku 2018 przystąpił do wymiany starych altan śmietnikowych na nowe. Nowo montowane altany śmietnikowe są większe od poprzednich i dają możliwość umieszczenia w nich wszystkich pojemników na odpady komunalne (w starych altanach ze względu na ograniczoną ich powierzchnię były umieszczane tylko pojemniki na odpady zmieszane). Do chwili obecnej zamontowanych zostało 16 sztuk nowych altan śmietnikowych i kosztowało to Spółdzielnię około 554.000,00 zł. W sierpniu 2021r. zostaną zamontowane kolejne altany śmietnikowe. Ich koszt wykonania wyniesie około 170.000,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2019r. Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę, która dała możliwość nakładania na właścicieli lokali i zarządców nieruchomości wysokich kar za niewypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W styczniu 2020r. Zarząd Spółdzielni w indywidualnie rozesłanej korespondencji poinformował o tej uchwale każdą osobę posiadająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni. Ponadto we wszystkich altanach śmietnikowych zostały wymienione zamki a klucze do nich dostarczono mieszkańcom Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni zwracał się z prośbą do mieszkańców aby nie przekazywać kluczy osobom postronnym. Wówczas kilku budynkom zmieniono częściowo przypisanie do altan śmietnikowych celem zmniejszenia ilości mieszkań podlegających ewentualnie nałożonym karom. W odpowiedzi na powyższe mieszkańcy zgłosili do Spółdzielni znikomą ilość spostrzeżeń i sugestii, która na bieżąco została zrealizowana.

W lipcu 2020r. Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę, która zmusiła Zarząd Spółdzielni do zakupu nowych pojemników na odpady komunalne.

We wrześniu 2020r. Zarząd Spółdzielni zakupił łącznie 270 szt. pojemników na odpady o określonych kolorach i opisach zgodnych z ustawą. Koszt zakupu wyniósł 161.622,00zł. Pojemniki zostały umieszczone w altanach śmietnikowych w całych zasobach Spółdzielni i zapewniają możliwość prawidłowej segregacji. Nadto obecna ilość pojemników jest zdecydowanie większa od wcześniej dzierżawionych od firmy odbierającej odpady. W razie konieczności istnieje możliwość umieszczenia w altanach śmietnikowych dodatkowych pojemników, Spółdzielnia bowiem dysponuje takim „wolnymi” pojemnikami jak i miejscami w altanach.

Zarząd Spółdzielni na przestrzeni lat poprzez wywieszanie ogłoszeń i wysyłanie indywidualnej korespondencji, na bieżąco informował mieszkańców o obowiązujących zasadach segregacji i konieczności bezwzględnego jej przestrzegania, a także o możliwości nakładania kar za niesegregację.

Od ponad roku mieszkańcy nie zgłosili do Spółdzielni żadnych zastrzeżeń czy uwag do stworzonych przez Zarząd Spółdzielni warunków do właściwej segregacji odpadów. Jedynym niezależnym od Spółdzielni problemem zgłaszanym przez mieszkańców był niezgodny z harmonogramem wywóz śmieci przez firmę odbierająca odpady, co skutkowało przeładowaniem pojemników na odpady, a tym samym brakiem możliwości prawidłowej segregacji.

Można zauważyć, iż na przestrzeni lat mieszkańcy Spółdzielni coraz lepiej radzą sobie z prawidłową segregacją śmieci.

Zarząd Spółdzielni od kilku lat zwracał się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o przygotowanie dla mieszkańców ulotek informacyjnych dotyczących segregacji oraz wykonania i zamontowania na altanach śmietnikowych tablic informacyjnych. Ulotki informacyjne zostały dostarczone Spółdzielni trzy razy, tablice informacyjne dopiero w roku 2021 (przypominamy, że segregacja odpadów obowiązuje od 2013r).

Ponadto Zarząd Spółdzielni niejednokrotnie monitował w Urzędzie Miejskim z wnioskiem zorganizowania przez Gminę spotkań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie prowadzenia prawidłowej selekcji odpadów komunalnych. Nadmieniamy, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymywania, a w szczególności prowadzą działania informujące i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniach 9.07.2021r., 13.07.2021r., 22.07.2021r. oraz 26.07.2021r. otrzymał postanowienia dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych punktów gromadzenia odpadów (altan) za miesiąc czerwiec 2021r. W uzasadnieniu umieszczono m.in. zapis cyt.” Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi trzykrotną wysokość stawki podstawowej od osoby miesięcznie tj. 69zł”.

Na poszczególne pisma w wymaganym terminie Spółdzielnia złożyła w Urzędzie Miejskim wnioski wraz z uzasadnieniem o nienakładanie podwyższonej opłaty.

Nadmieniamy, iż dużym problemem są odpady wielkogabarytowe tworzące w altanach śmietnikowych i wokół nich znaczny nieporządek. Powoduje to, iż w altanach nocują osoby bezdomne, które przeszukując śmietniki czynią dodatkowy bałagan. Do 2020r. wywóz odpadów wielkogabarytowych zapewniała Gmina. Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem przyjętym w 2020r. mieszkańcy Spółdzielni zobowiązani są we własnym zakresie wywozić odpady wielkobarytowe na PSZOK. Niestety mieszkańcy wynoszą takie odpady w obręb altan a ich uprzątnięcie pozostaje w gestii Spółdzielni, co generuje dla Spółdzielni dodatkowe koszty.

Co najmniej nieeleganckie i mijające się z prawdą jest stwierdzenie przez Urząd Miejski w Kartuzach cyt.: „o niezapewnieniu warunków do właściwej segregacji odpadów przez Zarząd Spółdzielni”, w sytuacji gdy posiadał on pełną wiedzę o dokonywanych przez Zarząd Spółdzielni i wyżej wskazanych działaniach mających na celu stworzenie warunków dla mieszkańców do właściwej segregacji śmieci. Temat artykułu wymienionego w tytule pisma został poruszony na spotkaniu Burmistrza Kartuz z Radą Nadzorczą oraz Zarządem Spółdzielni w dniu 26.07.2021r. Burmistrz Kartuz zobowiązał się do sprostowania komunikatu Urzędu Miejskiego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie