Powiat kartuski. Wybierz piękne miejsce, zrób zdjęcie i przyślij na konkurs do kalendarza na 2014 r.

(J.S.)
Oto ulubione zdjęcie Patrycji Walczak z Gdańska, laureatki konkursu na kalendarz roku 2013 powiatu kartuskiego
Oto ulubione zdjęcie Patrycji Walczak z Gdańska, laureatki konkursu na kalendarz roku 2013 powiatu kartuskiego Patrycja Walczak
Zapraszamy do udziału w konkursie "Tygodnika Kartuzy" na zdjęcia do kalendarza redakcyjnego na rok 2014. Najlepsze zostaną wykorzystane w niepowtarzalnym - naszym redakcyjnym kalendarzu, a laureat, którego najwięcej zdjęć znajdzie się w tej publikacji - otrzyma przenośny dysk.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Czytelników ponad 400 fotografii. Komisja redakcyjna wybrała 12 spośród nich - i to one znalazły się w kalendarzu na rok 2013.

>> Konkurs Fotografie na Kalendarz w powiecie kartuskim - edycja 2015

A przed nami prawdziwa wiosna, lato i jesień - więc okazji do wykonania pięknych fotografii nie zabraknie.
Podajemy dane techniczne, jakie muszą spełnić przysyłane zdjęcia: 300 dpi, ok. 20 cm w podstawie. Zdjęcia można przynosić na nośniku cyfrowym do redakcji oddziału "Dziennika Bałtyckiego" w Kartuzach, ul.Jeziorna 2 albo przysłać mailem na adres: db.kartuzy@prasa.gda.pl. Onowiązuje zasada - w jednym mailu - jedno zdjęcie.
Zdjęcia powinny mieć tytuł oraz krótki opis - miejsce i data wykonana foty. Termin nadsyłania prac mija 31 października 2013 r.

Regulamin konkursu „Fotografie na kalendarz 2014”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego „naszemiasto w kalendarzu", zwanego dalej Konkursem jest Polskapresse Sp. z o. o z/s w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka z siedzibą w Gdańsku ul. Targ Drzewny 9/11 – Wydawca „Polski Dziennika Bałtyckiego”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 503 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

Celem Konkursu jest wyłonienie puli najpiękniejszych, najciekawszych zdjęć, których tematyka bezpośrednio wiąże się z miastami województwa Pomorskiego.

§ 3

W zamierzeniach Organizatora najlepsze i najpopularniejsze zdjęcia określone w § 2 zostaną wykorzystane w celu produkcji kalendarzy miejskich na rok 2014.

§ 4

Konkurs potrwa od 01 maja 2013 r. do wydania kalendarza w grudniu 2013 r., przy czym ostateczny termin nadsyłania prac mija z dniem 31 października 2013 roku.

§ 5

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Dopuszczalne jest wysyłanie zdjęć archiwalnych, jeśli wysyłający posiada prawa autorskie do dysponowania nimi.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6

1. Konkurs ma charakter otwarty, zaproszenie obejmuje wszystkich zainteresowanych z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin.

2. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do prac pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 7

1. Uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną liczbę fotografii, przy zastrzeżeniu: w jednym e-mailu konkursowym można przysłać tylko jedną fotografię. Nie ma jednak ograniczeń w liczbie konkursowych e-maili.

2. Format i technika wykonania fotografii są dowolne, przy czym rozdzielczość fotografii powinna wynosić 300 dpi. Fotografie poniżej tej rozdzielczości nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Zgłoszone na Konkurs fotografie muszą być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce i datę wykonania fotografii oraz nazwę lub godło autora.

4. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę-zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do przesłanej fotografii a jej wykorzystanie na cele Konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności odszkodowawczej w tym zakresie. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie z chwilą przesłania fotografii Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania dla celów promocyjnych, w szczególności udzielenie licencji obejmuje uprawnienie Organizatora do wykorzystania zdjęcia dla celów związanych z konkursem, w tym do ewentualnego opublikowania i rozpowszechnienia w postaci ilustracji w kalendarzu. Organizator nabywa również prawo do korzystania z utworu na innych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. Uprawnienie Organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii. Udzielenie licencji jest nieodpłatne.

b) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska finalistów i Laureata Konkursu na stronach WWW lub dziennika. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach oraz, że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

5. Fotografie bez upoważnienia do wykorzystania i bez danych osoby nadsyłającej (w tym dane kontaktowe) nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych serwisu www.naszemiasto.pl/serwisy/kalendarze_2014

IV. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC

§ 8

1. Fotografie przyjmowane będą w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty internetowej na adresy lokalnych redakcji:
w Gdańsku - gdansk@naszemiasto.pl,
w Gdyni - gdynia@naszemiasto.pl,
w Sopocie - sopot@naszemiasto.pl,
w Bytowie - db.bytow@prasa.gda.pl,
w Chojnicach - g.bielinski@prasa.gda.pl,
w Człuchowie - db.czluchow@prasa.gda.pl,
w Kartuzach - db.kartuzy@prasa.gda.pl,
w Kościerzynie - i.surazynska@prasa.gda.pl,
w Kwidzyniedb.kwidzyn@prasa.gda.pl,
w Lęborku - db.lebork@prasa.gda.pl,
w Malborku - i.orszulak@prasa.gda.pl
w Nowym Dworze Gd – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Pruszczu Gd – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Pucku – db.puck@prasa.gda.pl
w Rumi – db.rumia@prasa.gda.pl
w Sławnie – db.slawano@prasa.gda.pl
w Słupsku – b.sirocka@prasa.gda.pl
w Starogardzie Gd – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Sztumie – db.sztum@prasa.gda.pl
w Tczewie – i.orszulak@prasa.gda.pl
w Wejherowie – db.wejherowo@prasa.gda.pl

Zdjęcia można też dostarczyć na nośniku cyfrowym do lokalnego oddziału redakcji Polski Dziennika Bałtyckiego.

2. Termin zgłaszania fotografii upływa 31 października 2013 r.

3.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania danych.

4. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 9

1. Nagrodami w konkursie będą:

- publikacja zdjęcia, wraz z podpisem autora, w specjalnej edycji kalendarza „naszemiasto w fotografii".
- nagrody rzeczowe: twarde dyski
2. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa, która wyłoni zwycięzców oraz laureatów.
W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą przedstawiciele poszczególnych oddziałów Prasy Bałtyckiej.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2013 r.
4. Nazwiska laureatów oraz ich prace zostaną zaprezentowane na łamach gazety oraz w portalu www.naszemiasto.pl na podstronach poświęconych konkursowi.

5. W przypadku gdy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Laureat Konkursu - zdobywca nagrody - będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator, działając jako płatnik, pobierze przed przekazaniem nagrody należną zaliczkę na poczet podatku dochodowego, pomniejszając wartość nagrody brutto o kwotę podatku, który wynosi 10% wartości nagrody. Zdobywca nagrody głównej będzie zobowiązany do wpłacenia kwoty podatku od nagrody przy jej odbiorze. Uiszczenie przez Laureata należnego podatku jest warunkiem koniecznym do wydania nagrody, pod rygorem utraty prawa do wygranej.
6. Dla osób, które nie odbiorą przyznanej nagrody w grudniu 2013 roku, termin do jej odbioru upływa z dniem 28.01.2014 r. Odbiór będzie możliwy do tego czasu w Redakcji Dziennika Bałtyckiego. Nieodebrana nagroda – przepada / Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów Konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres Organizatora:
Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, tel: (58) 300 32 04
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w tym od dnia 01.05.2013 w Biurze Konkursów „Polski Dziennika Bałtyckiego”, Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 oraz na stronie internetowej: gdansk.naszemiasto.pl/serwisy/kalendarze_2014

§ 11
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
3. W przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i terminu konkursu lub regulaminu, jeżeli okoliczności będą tego wymagały.
6. Dodatkowo, na stronach serwisu naszemiasto.pl będzie prowadzony plebiscyt. Rozpocznie się 02.11.2013 r. i potrwa do 30.11.2013 r. Podczas plebiscytu będzie można głosować na wszystkie nadesłane na Konkurs zdjęcia. Maksymalnie można oddać 1 głos w każdej z plebiscytowych galerii na poszczególnych miastach. Autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej głosów internautów otrzyma nagrodę, aparat fotograficzny.
Głosowanie plebiscytowe nie będzie miało wpływu na ocenę zdjęć przez Komisję.

Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały. Klimat się zmienił.

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3